BELGI.pL

Strona informacyjna o Owczarku Belgijskim w Polsce

Badanie profilu DNA

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury/załączniki: nr 1414a.
Załącznik nr 14 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) -
 do pobrania >
Załącznik nr 14a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) - do pobrania >

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA PSA/SUKI

Opłatę za badania w kwocie 129,15 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100) właściciel psa uiszcza bezpośrednio na konto laboratorium: Instytut Zootechniki PIB - 32-083 Balice, ul. Krakowska 1
Nr rachunku bankowego:  52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą. W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany.

Uwagi:
Badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów/suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status hodowlany.
Psy/suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG - właściciele proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.
Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – płatna w Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziału. Copyright Ⓒ - www.belgi.pl, e-mail: belgi@belgi.pl; martan07@onet .pl